Po zakończeniu projektu zobowiązany jesteś do przechowywania pełnej dokumentacji przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Miejscem archiwizacji powinna być siedziba podmiotu, który realizował projekt. W okresie tym masz obowiązek udostępnić wgląd w dokumentację przedstawicielom WUP w Zielonej Górze, Instytucji Zarządzającej PO WER, a także przedstawicielom Unii Europejskiej – jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Aby zamknąć i rozliczyć projekt, masz obowiązek złożyć końcowy wniosek o płatność, w którym ostatecznie rozliczysz otrzymane dofinansowanie oraz osiągnięcie wskaźników i założeń projektu. Końcowy wniosek o płatność powinien być złożony w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu.
W przypadku powstania oszczędności na koniec realizacji projektu, powinieneś je zwrócić przed upływem 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji projektu.
W ciągu trzech miesięcy od zakończenia realizacji projektu, powinieneś również złożyć oświadczenie o spełnieniu kryterium efektywności zatrudnieniowej.
Jeżeli w ramach projektu kupowałeś środki trwałe, budowałeś obiekty lub instalacje bądź też zatrudniałeś pracowników obowiązuje Cię tzw. okres trwałości. Jest to czas, w którym należy zachować w niezmienionej formie i wymiarze efekty projektu, których osiągnięcie zostało zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie. Standardowo wynosi on 5 lat. Odstępstwem objęte są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, dla których okres trwałości wynosi 3 lata.