Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój wspiera obszary:
 • zatrudnienie i mobilność pracowników,
 • włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
 • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.
Osie priorytetowe Programu:
 • Osoby młode na rynku pracy:  wsparcie skierowane będzie do osób w wieku 15-29 lat bez pracy i będzie przyczyniać się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy;
 • Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji:  podejmowane będą działania zmierzające do wdrożenia reform systemów w wybranych obszarach polityk publicznych, np. modernizacja instytucji rynku pracy, poprawa jakości działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;  
 • Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju: wsparcie ukierunkowane będzie na współpracę uczelni z biznesem i wzmacnianie prozatrudnieniowej roli szkolnictwa wyższego, podniesienie jakości studiów doktoranckich, poprawę jakości dydaktyki i systemów zarządzania;
 • Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa: zwiększenie znaczenia innowacji społecznych i wykorzystania produktów projektów innowacyjnych w politykach publicznych, rozwój współpracy polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi;
 • Wsparcie dla obszaru zdrowia: wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej;
 • Pomoc techniczna: zapewnienie efektywnego wsparcia wszystkich procesów w PO WER i wykorzystania środków PO WER.Osoby młode na rynku pracy
Osoby młode na rynku pracy

Wsparcie dla osób młodych do 29 roku życia (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy) będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia,  dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Młodzi ludzie otrzymają kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie, takie jak szkolenia, staże, praktyki, pożyczki i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 
Wojewódzki Urząd Pracy pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Osi priorytetowej I PO WER Osoby młode na rynku pracy. Wsparcie będzie zgodne z Priorytetem Inwestycyjnym 8ii Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży.

Celem projektów wybranych do dofinansowania jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 
WUP wdraża dwa działania:
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 • Projekty skierowane są do osób młodych, w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 • Oferowane formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie.
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 
 • Projekty skierowane są do osób biernych zawodowo, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 • Przykładowe formy wsparcia możliwe do zastosowania w projektach: poradnictwo zawodowe, szkolenia/bony szkoleniowe, staże/bony stażowe, praktyki zawodowe, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie, bony na zasiedlenie, bony zatrudnieniowe, asystent osoby niepełnosprawnej, pośrednictwo pracy.
Alokacja
Instytucja Zarządzająca przyznała WUP 47 mln euro na realizację programu. Uwzględniając rezerwę wykonania, docelowo możemy otrzymać 49,6 mln euro.

PO WER finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Załączniki
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 -18 grudnia 2018 r. (pdf, 2345 KB)

Gwarancje dla młodzieży

„Gwarancje dla młodzieży" to program wsparcia skierowany do osób młodych na rynku pracy. Jest on częścią „Pakietu na rzecz zatrudnienia młodzieży", który Komisja Europejska stworzyła w odpowiedzi na wysoki poziom bezrobocia ludzi młodych w Europie.
 
„Gwarancje dla młodzieży" są skierowanym przez Komisję Europejską do państw członkowskich Unii Europejskiej postulatem zapewnienia wszystkim młodym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy. 
 
„Gwarancjami dla młodzieży" objęte zostaną wszystkie osoby w wieku 15-25 lat. Głównymi przyczynami bezrobocia w tej grupie wiekowej jest brak doświadczenia oraz niedopasowanie kwalifikacji zawodowych do rynku pracy. Dlatego osoby bezrobotne w ramach realizacji „Gwarancji" będą wspierane przede wszystkim stażami, praktykami, szkoleniami i innymi formami dokształcania się. Będą korzystać z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Punktem wyjścia do uzyskania wsparcia będzie stworzenie indywidualnego planu działania. Młodzi ludzie bez pracy będą mogli skorzystać ze wsparcia powiatowych urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, agencji zatrudnienia, a także uczestniczyć w projektach wyłonionych w konkursach centralnych i regionalnych. Ponadto osoby bezrobotne do 29 roku życia będą mogły otrzymać pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 
„Gwarancje dla młodzieży" adresowane są do 4 grup:
 • osób w wieku 15-17 lat, które przerwały naukę;
 • osób w wieku 18-24 lata, które nie są zatrudnione, nie uczą się i nie doszkalają, w tym również osób wymagających szczególnego wsparcia;
 • osób w wieku 18-25 lat zarejestrowanych jako bezrobotne, w tym również studentów zaocznych i wieczorowych;
 • absolwentów szkół i uczelni, pozostających bez pracy w okresie 48 miesięcy po ukończeniu edukacji oraz  bezrobotnych w wieku 18-29 lat w zakresie wsparcia przedsiębiorczości. 
 • W latach 2014 – 2021 wsparciem zostanie objętych prawie 2,4 mln młodych osób.
Załączniki
Zaktualizowany plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce (pdf, 2169 KB)
Broszura informacyjna (pdf, 11051 KB)
Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży (pdf, 2482 KB)
Raport z badania pn Pogłębiona analiza sytuacji bezrobotnych osób młodych na lubuskim rynku pracy (pdf, 2268 KB)
Zalecenia Rady ws. ram jakości staży (pdf, 107 KB)
Uprzejmie informujemy, iż pod adresem gdm.praca.gov.pl uruchomiona została strona internetowa „Gwarancje dla młodzieży", w ramach której publikowane są informacje dotyczące:
 • programu „Gwarancje dla młodzieży" – opis programu, dane statystyczne związane z realizacją programu oraz dokumenty programowe,
 • oferty dla młodzieży, pogrupowanej w trzy bloki tematyczne: rozpocznij pracę lub podejmij działalność gospodarczą, podnieś kompetencje zawodowe, skorzystaj z aktywizacji w ramach projektów,
 • realizatorów programu – zadań realizowanych w ramach programu przez: MPiPS, MIR, Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Partnerów Rynku Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego.
Zachęcamy do zapoznania się ofertą