WUP pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w realizacji Osi Priorytetowej I PO WER Osoby młode na rynku pracy
WUP wdraża dwa działania:
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 • Projekty skierowane są do osób młodych, w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 • Oferowane formy wsparcia: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie.
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 • Projekty skierowane są do osób biernych zawodowo, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
 • Przykładowe formy wsparcia możliwe do zastosowania w projektach: poradnictwo zawodowe, szkolenia/bony szkoleniowe, staże/bony stażowe, praktyki zawodowe, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie, bony na zasiedlenie, bony zatrudnieniowe, asystent osoby niepełnosprawnej, pośrednictwo pracy.
 
Najważniejsze zadania WUP w zakresie wdrażania PO WER:
 1. Dokonywanie wyboru projektów w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący dla Programu.
 2. Zawieranie z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, umów o dofinansowanie projektów lub wydawanie decyzji o dofinansowaniu projektu zgodnie z minimalnym wzorem określonym przez Instytucję Zarządzającą oraz ich aneksowanie lub rozwiązywanie.
 3. Wykonywanie obowiązków dotyczących procedury odwoławczej.
 4. Wystawianie na rzecz beneficjentów zleceń płatności oraz dokonywanie wypłat dotacji celowej w części odpowiadającej wkładowi krajowemu ze środków budżetu państwa.
 5. Rozliczanie z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu lub decyzji o dofinansowaniu projektu.
 6. Monitorowanie postępów w realizacji umów lub decyzji o dofinansowanie projektów.
 7. Sprawowanie kontroli nad realizacją projektów.
 8. Odzyskiwanie kwot podległych zwrotowi.
 9. Monitorowanie postępów w realizacji Działań.
 10. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.